Ga naar de inhoud

1. Hengelkeuze is vrij, tenzij anders vermeld, er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkelvoudige haak, 1 of meerdere hengels of topset met haak is toegestaan.

 

2. Het voeren mag alleen plaats vinden vanaf de gelote plaats.
Zwaar voeren mag na het eerste signaal.
Dit signaal is tien minuten voor het beginsignaal.
Na het beginsignaal mag alleen nog worden bijgevoerd met balletjes, die met één hand kunnen worden gekneed, dus niet zwaar bij voeren.
Cuppen is toegestaan, de voerkatapult is verboden.

 

3. Het bijvoeren met de feederhengel, als men met de vaste stok vist of andersom, is toegestaan, het zogenaamd cuppen.
Het bijvoeren met de feeder mag ook als je b.v. 2 of meer vloer plekken hebt gemaakt, de feeder waar je mee bij voert moet dan onbeaast zijn, dus haak zonder aas.
De lijn/korf mag dan maximaal 1 minuut in het water liggen. (De voerkatapult is verboden).

 

4. Het gebruik maken van rode maden en of verse de vase is niet toegestaan.

 

5. Alle gevangen vis telt met uitzondering van snoek, snoekbaars en paling, alle beschermde soorten tijdens het gesloten seizoen, 1 april tot de laatste zaterdag van mei tellen ook de volgende soorten niet mee, kopvoorn,(meun) en winde.
(Onder voorbehoud aanvraag ministerie).
Voor baars geldt een uitzonderingspositie in de gesloten tijd, baars tot en met 21 cm telt mee, baars van 22cm en groter dient direct na vangst te worden teruggezet in hetzelfde water.

 

6. De onderlinge afstand bedraagt bij individuele wedstrijden minimaal 20 meter en bij de koppels 25 meter, (mits dit het parcours toelaat).
De afstand tussen de vlonders bij de koppelwedstrijden bedraagt maximaal 4 meter. (binnenkant vlonder tot binnenkant vlonder), hiervan mag alleen worden afgeweken in overleg met de wedstrijdleiding.
Een koppel moet bestaan uit 2 personen.
Bij verhindering is het mogelijk om 2 keer gebruik te maken van 1 invaller.
Wanneer de koppelgenoot langere tijd is verhindert is dan is het toegestaan dat men alleen verder deelneemt aan de competitie.

 

7. Protesten, calamiteiten en andere onregelmatigheden dienen onmiddellijk voor of tijdens de wedstrijd te worden gemeld bij de wedstrijdleiding. Tegen uitspraak van de wedstrijdleiding is geen beroep mogelijk.

 

8. Elke deelnemer, is verplicht de gevangen zo danig te behandelen, dat deze geen schade oploopt tijdens het bewaren gedurende de wedstrijd, men is verplicht een leefnet te gebruiken dat minimaal aan de leefnetcode, opgenomen in de brochure van Sport Visserij Nederland, diameter 40 cm minimale lengte 2,50 cm, maaswijdte 6 mm, knoop loos gevlochten, van zacht materiaal gemaakt en voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te kunnen leggen.

 

9. Indien het onweert voor het aanvangen van de wedstrijd dan kan de wedstrijdleiding beslissen om de aanvang van de wedstrijd tijdelijk uit te stellen.
Verandert het weerbeeld niet dan wordt de wedstrijd afgeblazen.
Wanneer het tijdens de wedstrijd gaat onweren en er is op dat moment 50% of meer van de tijd gevist dan wordt de vis gewogen (indien verantwoord) en wordt de wedstrijd meegeteld voor het klassement.
Is er minder dan 50% van de tijd gevist dan wordt de wedstrijd in zijn geheel over gevist.
Het geven van één geluidssignaal geeft aan dat de wedstrijd tijdelijk wordt onderbroken.
Iedere deelnemer is dan verplicht om de hengel uit het water te halen.
Wanneer de wedstrijd weer kan worden hervat wordt dit opnieuw kenbaar gemaakt door het geven van één geluidssignaal.
Zijn de weersomstandigheden zo slecht dat het niet verantwoord is om verder te vissen, dan wordt dit aangegeven met twee geluidssignalen.

 

10. Hulp van derden is tijdens de wedstrijd niet toegestaan.
Deze regel is niet van toepassing voor deelnemers met een handicap, mits zij vooraf de wedstrijdleiding hebben doorgegeven, dat hulp van derden gewenst is.

 

11. Tijdens het eindsignaal gehaakte vis telt wel mee voor het eindgewicht.

 

12. Voor deelnemers met een handicap, geldt een speciale regeling voor de loting.
De deelnemers loten uit een speciale emmer voor een plaats bij een ingang, deze regel geldt alleen voor de wedstrijd waarbij men niet met de auto bij het parcours kan komen.
Men zal voor aanvang van de competitie moeten doorgeven dat men gebruik wil maken van deze regeling.
Dit geld dan ook voor de rest van het gehele seizoen.

 

13. Is men verhindert om deel te nemen aan de wedstrijd, waar je wel op wordt verwacht, dan dient men dit tijdig door te geven aan de wedstrijdleiding.
Hiermee wordt voorkomen dat er onnodige vrije plaatsen zullen ontstaan.

 

14. Bij de weging is het toegestaan dat een medevisser er op toe te zien dat de weging correct verloopt bij een commissielid.

 

15. Voor de eindprijzen moet men minimaal de helft van de competitie mee gevist hebben om in aanmerking te komen voor het punten stelsel als voor het eindklassering in het gewicht.

 

16. Behalve aansprakelijkheid in gevolge van het Burgerlijk Wetboek, aanvaardt de Hengelsportvereniging Het Vette Baarsje geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook, aan één der leden, deelnemers, toeschouwers of controleurs dan wel schade aan eigendommen van deze door diefstal, verlies, beschadiging of op enigerlei andere wijze voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd.

 

17. Men dient te allen tijde, tijdens de wedstrijd, in het bezit te zijn van vereiste visdocumenten, men dient deze visdocumenten op verzoek te tonen aan een controleur of aan een persoon met opsporingsbevoegdheid.

 

18. De prijsverdeling is 1 op 3, bij gelijk gewicht worden de prijzen bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal vissers met gelijke gewicht.
Bijvoorbeeld, 2, 3 en 4 samen € 30,- dan wordt de prijs elk € 10, heeft men  bij gelijke gewicht de laatste prijs, bijvoorbeeld plaats 6 is nog prijs en plaats 7 niet, dan krijgen de nummers 6 en 7 de laatste prijs gedeeld door twee.

 

19. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij of zij van dit reglement hebben kennis genomen.

 

20. Herhaaldelijk onsportief gedrag vooraf, tijdens en na de wedstrijd wordt niet toegestaan.

 

21. Een gebruik maken van een voerboot is niet toegestaan. Elke vorm van visvinders, dus ook het in het bezit hebben tijdens een wedstrijd, zijn verboden.

 

22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

 

23. Tot slot willen wij U verzoeken om minimaal een half uur voor de wedstrijd aanwezig te zijn, lukt dit niet neem dan contact op met de wedstrijdleiding.

 

Sancties: vist men in strijd met bovengenoemde artikelen dan kan men geschorst worden voor verder deelname aan de wedstrijd.
Mogelijk kan men de daarop volgende wedstrijd of voor meerdere wedstrijden geschorst worden.